Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – De selectie
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitzondering op herroeping
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Verlengde transacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenprocedure
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan ​​onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de particulier die buiten de uitoefening van beroep of bedrijf handelt en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt informatie die voor hem persoonlijk bestemd is op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Voorbeeldformulier: het voorbeeldformulier voor herroepingsrecht dat door de ondernemer wordt verstrekt en dat een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8. Ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Technieken voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van de overeenkomst, zonder dat ondernemer en consument gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
NAAM BEDRIJF: Just Another Store B.V.
HANDELEN ONDER DE NAAM/NAMEN: japproducts.eu
KANTOORADRES: De Beverspijken 7D, 5221EE ‘s-Hertogenbosch
TELEFOONNUMMER: +31736447405
BEREIKBAARHEID: maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur.
EMAILADRES: contact@japproducts.eu
IBAN-NUMMER:: NL21KNAB0256631263
BIC: KNABNL2H
KVK-NUMMER: 74001345
BTW-IDENTIFICATIENUMMER: NL859739053B01

ARTIKEL 3 – TOEPASBAARHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de inhoud van deze voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt er voor het sluiten van de overeenkomst op afstand op gewezen dat de algemene voorwaarden op verzoek van de consument zijn in te zien en deze zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze voorwaarden langs elektronische weg aan de consument op zodanige wijze beschikbaar worden gesteld dat deze door de consument gemakkelijk op een duurzame gegevensdrager kunnen worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs onmogelijk is, wordt aangegeven waar langs elektronische weg van de voorwaarden kennis kan worden genomen en dat de voorwaarden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze aan de consument worden toegezonden. kosteloos, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- en/of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steevast beroepen op de toepasselijke bepaling die het meest gunstig is voor hen.
5. Indien een of meer van de bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigd mochten worden, blijft de overeenkomst en de voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg overleg, onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van het origineel zoveel mogelijk benadert.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar ‘de geest van’ deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden omtrent de inhoud van één of meerdere van deze voorwaarden dienen te worden uitgelegd naar ‘de geest van’ deze voorwaarden.

ARTIKEL 4 – DE SELECTIE
1. Indien de selectie een beperkte geldigheid heeft of onder andere voorwaarden plaatsvindt, wordt dit expliciet bij de selectie vermeld.
2. De selectie is vrijblijvend. De ondernemer behoudt zich het recht voor om het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van de keuze door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de selectie binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen en specificatiegegevens in de selecties zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen behorende bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleur van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft met name:
• de prijs inclusief belastingen;
• eventuele verzendkosten;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt de handelingen die daarvoor nodig zijn;
• of het herroepingsrecht van toepassing is;
• de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel termijn waarin de ondernemer de prijs stelt;
• de hoogte van het honorarium voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van technische middelen voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
• of de overeenkomst na totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke gronden de consument zich daarop kan beroepen;
• de wijze waarop de consument de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en desgewenst bijwerken voordat de overeenkomst wordt gesloten;
• de mogelijke verschillende talen waarin, naast de Nederlandse taal, de overeenkomst kan worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand bij een langdurige transactie.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de consument hiermee akkoord gaat en aan alle daarbij gestelde voorwaarden is voldaan.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft goedgekeurd, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de goedkeuring. Zolang de ontvangst niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt de ondernemer voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan – binnen wettelijke kaders – aan de consument kenbaar maken of hij aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, alsmede alle feiten en factoren die van belang zijn om een ​​gerechtvaardigde overeenkomst op afstand aan te gaan. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het fysieke adres van het kantoor van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, alsmede een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze overeenkomst genoemde gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van langer dan een jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is het bepaalde in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.
7. Elke overeenkomst kan worden gesloten onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van de producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag dat de consument het product heeft ontvangen of wanneer een door de consument vooraf bepaalde vertegenwoordiger die aan de ondernemer bekend is gemaakt, het product in ontvangst heeft genomen.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Zij zullen het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of zij het product willen behouden. Indien zij gebruik maken van het herroepingsrecht, zullen zij het geleverde en het daarbij behorende materiaal in originele staat, voor zover redelijkerwijs mogelijk, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies aan de ondernemer retourneren.
3. Wanneer de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan de ondernemer mee te delen. De consument dient dit via het voorbeeldformulier mee te delen. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen terug te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. \
4. Indien de consument niet heeft meegedeeld dat hij na het verstrijken van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht en het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop definitief. Met geleverde diensten:
5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het sluiten van de overeenkomst.
6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument bij het aanbod en/of uiterlijk bij de bezorging aan de ondernemer redelijke en duidelijke instructies verstrekken.

ARTIKEL 7 – KOSTEN BIJ HERROEPING
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van de retourzending ten hoogste voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Voorwaarde is wel dat het product door de webwinkelier is ontvangen, dan wel sluitend bewijs van terugzending kan overleggen. Terugbetaling vindt plaats via hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalwijze.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang van de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verspreid, deze dient voor het sluiten van de koopovereenkomst te worden verspreid.

ARTIKEL 8 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer zijn ontwikkeld overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk van persoonlijke aard zijn;
c. die vanwege hun persoonlijke aard niet kunnen worden geretourneerd;
d. die snel kunnen verouderen of verlopen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waar de ondernemer geen invloed op heeft;
f. voor losse papieren en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, horeca of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of binnen een bepaalde periode;
b. waarvan de levering is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken, met uitdrukkelijke instemming van de consument;
c. over weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9 – DE PRIJS
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer variabele prijzen aanbieden voor producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markten waar de ondernemer geen invloed op heeft. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen de eerste drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer deze heeft verwerkt en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. wanneer de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod vermelde prijzen van producten en diensten zijn inclusief BTW.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten. Voor de gevolgen van drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij drukfouten is de ondernemer niet gehouden het product tegen de foutieve prijs te leveren.

ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde gegevens, voldoen aan redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de datum van totstandkoming van de overeenkomst, bestaande bepalingen en/of overheidsvoorschriften . Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. Eventuele tekorten of verkeerd geleverde producten dienen binnen twee maanden na levering aan de ondernemer te worden gemeld. Retourneren van het product dient te geschieden in de originele verpakking en in ongebruikte staat.
4. De garantietermijn van de ondernemer is gelijk aan de garantietermijn van de fabrikant. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen omtrent het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie is niet geldig wanneer:
• de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of gewijzigd of de producten door derden heeft laten repareren en/of wijzigen;
• de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn onderworpen of op een andere manier onzorgvuldig zijn beheerd, of wanneer de producten niet volgens de instructies van de ondernemer en/of de verpakking zijn beheerd;
• Het gebrek is geheel of gedeeltelijk het gevolg van overheidsvoorschriften met betrekking tot de aard van de kwaliteit van de toegepaste materialen.

ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING
1. De ondernemer zal de bestelling van producten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in ontvangst nemen en uitvoeren, en aanvragen tot verlening van diensten beoordelen.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien de bezorging niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval recht op schadevergoeding.
4. Alle leveringstermijnen zijn een indicatie. Aan de genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij bezorging wordt bekend gemaakt dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten bij retournering zijn voor rekening van de ondernemer.
7. Het risico van beschadigde en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf bepaalde vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 – UITGEBREIDE TRANSACTIE; DUUR, ANNULERING EN VERLENGING
Annulering
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit inbegrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van de daarvoor overeengekomen opzeggingsregels en met een opzegtermijn van maximaal een maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit inbegrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van de daarvoor overeengekomen opzeggingsregels en met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de voorgaande leden genoemde overeenkomsten:
• op elk moment opzeggen zonder beperkt te zijn tot een bepaalde tijd of een bepaalde periode;
• opzeggen op dezelfde wijze als waarmee zij de overeenkomst zijn aangegaan;
• altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn die de ondernemer voor zichzelf heeft opgenomen.
Vernieuwing
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit gesloten) of diensten, mag niet stilzwijgend voor bepaalde tijd worden verlengd.
4. In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van ten hoogste drie maanden, indien de consument kan deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand en maximaal 3 maanden indien de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van kranten, weekbladen en tijdschriften.
6. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld proefbezorgen van kranten, weekbladen en tijdschriften (proefabonnement of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van het proefabonnement of kennismakingsabonnement.
Looptijd
7. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument de overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij tegen het einde van de overeengekomen duur te goeder trouw opzegt.

ARTIKEL 13 – BETALING
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dient betaling van het door de consument verschuldigde bedrag te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktijd als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van diensten, termijn gaat in nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. Bij wanbetaling van de consument heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de voorheen aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 – KLACHTENPROCEDURE
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen twee maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Nadat de consument de tekortkomingen heeft geconstateerd.
3. Bij de consument ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt de klacht binnen de termijn van 14 dagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor geschillenbeslechting.
5. Met klachten richt de consument zich eerst tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze stichting zal kosteloos bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een doorlopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht dit dan nog niet tot een oplossing hebben geleid, dan heeft de consument de mogelijkheid om de door Stichting WebwinkelKleur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie de klacht in behandeling te laten nemen, de uitspraak van deze commissie is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met dit bindende besluit. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden en deze kosten komen voor rekening van de consument die deze kosten aan de betreffende commissie zal betalen. Verder is het mogelijk om klachten te melden via het Europese ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7.Indien de ondernemer een klacht gegrond acht, zal de ondernemer ervoor kiezen de producten kosteloos te vervangen of te repareren.

ARTIKEL 15 – GESCHILLEN
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

ARTIKEL 16 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN
Aanvullende bepalingen, dan wel bepalingen die afwijken van deze voorwaarden, komen niet voor rekening van de consument en worden schriftelijk of op zodanige wijze vastgelegd dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.