Over ons privacybeleid

JAPProducts hecht veel waarde aan uw privacy. Daarom verwerken wij uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (de verbetering van) onze dienstverlening en gaan wij zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij zullen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stellen. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop toegankelijke diensten van JAPProducts. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2022, met de publicatie van de nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie over u door ons wordt verzameld, waar we deze informatie gebruiken en met wie, en onder welke voorwaarden, deze informatie met derden kan worden gedeeld. Verder leggen wij u uit op welke manier wij uw gegevens bewaren en hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor persoonlijke zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder leest u op welke manier wij uw gegevens verwerken, waar wij deze gegevens opslaan (of laten bewaren), welke beveiligingsmethoden wij gebruiken en voor wie de gegevens toegankelijk zijn.

Webwinkelsoftware

WordPress

Onze webwinkel is ontwikkeld met de software van WordPress. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons ter beschikking stelt, worden met deze partij gedeeld. WordPress heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden), zij zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. WordPress is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende maatregelen te nemen, waaronder het toepassen van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde gegevensopslag. WordPress behoudt zich het recht voor om de verzamelde gegevens in eigen beheer en met aangesloten partners te delen om de dienstverlening te verbeteren. Magento is klacht met de wettelijke bewaartermijn voor (persoons)gegevens.

Algemeen doel van de verwerking

We gebruiken uw gegevens uitsluitend als onderdeel van onze service. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct gerelateerd is aan de opdracht die u heeft geleverd. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u uw gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens – anders dan om op uw verzoek op een later moment contact met u op te nemen, dan zullen wij hiervoor expliciet uw toestemming vragen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, anders dan voor het vervullen van boekhoudkundige taken. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of op grond van een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt om onze service verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) bevatten geen persoonlijke gegevens.

Samenwerking met fiscale en strafrechtelijke onderzoeken

In relevante gevallen kan JAPProducts wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te delen in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek door de autoriteiten. In dergelijke gevallen zijn we genoodzaakt om uw gegevens te delen, maar we zullen ons hiertegen verzetten in overeenstemming met de wettelijke mogelijkheden die we hebben om dit te doen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u te kennen geeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Als u dit aan ons kenbaar maakt, zullen wij dit tevens opvatten als een verzoek tot verwijdering van uw gegevens. Op grond van passende administratieve verplichtingen zijn wij verplicht facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij voor de duur van de daarvoor geldende termijn bewaren. Desalniettemin hebben medewerkers geen toegang meer tot uw klantprofiel en de documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben verkregen.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als concertpartij bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen we uit wat deze rechten zijn en hoe je ze kunt inroepen.

In principe sturen we afschriften en kopieën alleen naar het e-mailadres dat bij ons bekend is, om misbruik te voorkomen. Indien u de gegevens op een ander e-mailadres wilt ontvangen, de gegevens bijvoorbeeld per post wilt ontvangen, zullen wij u vragen om u te legitimeren. Wij houden een administratie bij van de afgehandelde verzoeken in het geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij geanonimiseerde gegevens administreren. U ontvangt alle records en transcripties in machineleesbare gegevensclassificatie die we binnen onze systemen gebruiken.

U heeft te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens a als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Recht op toegang

U heeft te allen tijde het recht op inzage in de gegevens die wij (die in onze opdracht) over u verwerken of daartoe herleidbaar zijn. Een verzoek in die zin kunt u doen bij de contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers van deze gegevens die deze gegevens onder zich hebben, onder verwijzing naar de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. voor ons.

Recht op rectificatie

U heeft altijd het recht om de gegevens die door of in opdracht van ons worden verwerkt en die betrekking hebben op u als persoon of daartoe herleidbaar zijn, te wijzigen. Een verzoek in die zin kunt u doen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van verwerking

U heeft altijd het recht op beperking van gegevens die door of in opdracht van ons worden verwerkt en die betrekking hebben op u als persoon of daartoe herleidbaar zijn. Een verzoek in die zin kunt u doen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens niet langer worden verwerkt totdat u de beperking opheft.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die door ons of in opdracht van ons worden verwerkt en die betrekking hebben op u als persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten verwerken. Een verzoek in die zin kunt u doen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften van kopieën van alle gegevens die wij over u hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden worden verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in dit geval onze dienstverlening niet voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden niet meer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en andere rechten

In voorkomende gevallen heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van JustAnotherStore. Als u bezwaar maakt, zullen wij de gegevensverwerking onmiddellijk staken in afwachting van uw bezwaar. Als uw bezwaar gegrond is, zullen wij verklaringen en/of kopieën van gegevens die door ons worden verwerkt, of op onze manier worden verwerkt, aan u doen en nadat wij de gegevensverwerking zullen blijven staken.

Bovendien heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet zodanig dat dit recht van toepassing is. Als u denkt dat we dat doen, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze websites worden cookies geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om het spoor bij te houden en rapportages te krijgen over het gebruik van de site door onze bezoekers. Deze verwerker kan op grond van de huidige wet- en regelgeving verplicht zijn deze gegevens ter beschikking te stellen. We hebben Google niet toegestaan ​​de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies van derden

In het geval dat softwareoplossingen van derden cookies gebruiken, staat dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter niet altijd de laatste versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop wij verzamelde gegevens die op u betrekking hebben verwerken, zullen wij u hiervan per e-mail o